ГЛАВНАЯ

УСТАВ

НОВОСТИ

ЗАСЕДАНИЯ

НАШ ЕЖЕГОДНИК

МЫ ПИШЕМ

О НАС ПИШУТ

ТВОРЧЕСТВО БРАТЬЕВ ЧАПЕКОВ

НАШИ ДРУЗЬЯ

ПЛАНЫ

ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТЕВАЯ
О нас пишут
divadelni

Zemřela prof. Irina Makarovna Poročkina

divadelni

FOTO rodinný archiveprof. Irina Makarovna Poročkina
1.2.1925 – 20.12.2014 Petrohrad, Rusko

Ruská bohemistka. Od roku 1953 pracovala na katedře slovanské filologie Státní univerzity v Sankt Peterburgu. Zpočátku působila na katedře jako asistentka, v roce 1962 získala docenturu. Kromě přednášek a seminářů na univerzitě přednášela o problematice české kultury a společenského života také v různých institucích mimo akademickou půdu. V roce 1972 byla pozvána do Uzbekistánu na Samarkanskou univerzitu, kde poprvé v historii uzbekistánského vysokého školství zazněla přednáška o historii české kultury.

Během svého působení v oblasti slovanských studií publikovala více než 60 článků o české kultuře, slavistice a současném životě v České republice. Největší ohlas v řadách odborníků vyvolala její monografická studie L. N. Tolstoj a Slované.

Za zvláštní zmínku stojí její překlady českých autorů do ruštiny – kromě autorů, jako jsou například E. F. Burian, J. Wolker, J. Hašek, M. Grigar, V. Dyk, V. Zamarovský, M. Kundera, S. K. Neumann, I. Olbracht, K. Poláček, M. Pujmanová, K. Světlá, K. Čapek, J. Škvorecký ad. přeložila řadu statí a esejů o české kultuře a literatuře. Podílela se na založení Společnosti bratří Čapků v Sankt Peterburgu a byla aktivní členkou.

Díky její iniciativě se v roce 1997 konala v Rusku první celoruská konference věnovaná osobě T. G. Masaryka. Spolu se svým manželem Igorem Vladimirovičem Inovem (†2003) byla iniciátorkou postavení pomníku T. G. Masaryka na nádvoří Sankt Peterburské státní univerzity, který byl odhalen dne 30. října 2003 při příležitosti 85. výročí založení Československa.

V roce 2003 v Sankt Peterburgu byl vydán sborník Češi v Sankt Peterburgu: 1703 – 2003, který připravila se svým mužem. V roce 2003 byla jim udělena nejvyšší cena MZV ČR Gratias agit za jejich celoživotní vědeckou, vzdělávací a překladatelskou činnost v oblasti bohemistiky a zvláště za činnost týkající se osobnosti TGM a jeho vztahu k Rusku.

• Autor: DN
• Publikováno: 6. Leden, 2015Интервью Олега Малевича чешскому радио Прага (текст интервью).

На сайте Министерства Культуры Чешской Республики опубликована следующая статья:

Petrohradští bohemisté vydali ročenku
читать перевод статьи

V Sankt-Petěrburgu, v městě, jemuž se nyní na Rusi honosně říkává „megapolis ruského Severozápadu“, již řadu let existuje agilní Společnost bratří Čapků – spolek, který se intenzivně věnuje propagaci české kultury a literatury. V posledních letech tato Společnost vydává dokonce i ročenku – jak se však ukazuje, ruští sponzoři se nehrnou, zřejmě ani petrohradská či petěrburská univerzitní slavistika nemá peněz nazbyt, a proto přípravu nejnovější ročenky Společnosti bratří Čapků opět financovalo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Což je dobře: Podpořila se tím chvályhodná tradice, zvláště když – toho si povšimne skoro každý – v Moskvě nic takového kupodivu neexistuje. Tam si bohemisté mohou o podobné ročence nechat jen zdát. V metropoli Ruské federace totiž nemají Olega Maleviče, veterána ruské bohemistiky, z něhož se před nedávnem zákonitě vyklubal spiritus agens zmíněných ročenek i celého bohemistického petrohradského společenství. Především se v ročence dočtete, jak se členové Společnosti měli k světu během let 2003 a 2004, jaké přednášky se v ní konaly (například plzeňský bohemista Jiří Staněk hovořil o Milanu Kunderovi) a jaké další akce podnikli nebo například kterých literárních konferencí se zúčastnili: namátkou tradičního bohemistického semináře (v Praze a Plzni) nebo oslav životního jubilea Josefa Škvoreckého v jeho rodném Náchodě. Několikrát se připomíná úmrtí ruského bohemisty Igora Inova, ale najdeme zde i nekrology osobností české kultury (M. Horníček, V. Brodský, J. Hanzelka, zmíněni jsou rovněž Ota Šik a Ivan Hlinka). V ročence je otištěn překlad prózy J. Škvoreckého Red Music a drobných skic Leoše Janáčka (ty přeložila zesnulá Viktorie Kamenská), píše se tady o Kosmických písních Jana Nerudy, Viktor Zacharov se znalostí věci (právě on sepsal i uvedené kulturní nekrology) charakterizuje působení ruské exilové univerzity v Čechách za dávných časů TGM. Paradoxně nejvíc místa je však věnováno Karlu Gottovi! Náš Zlatý slavík totiž po dlouhých čtyřiadvaceti letech navštívil Sankt-Petěrburg (tenkrát to pochopitelně byl ještě Leningrad) a údajně měl, nehledě na předražené vstupenky, velký úspěch; zato v Moskvě prý o něm média referovala spíše nevraživě. V předcházející ročence (za rok 2002–2003) se relativně méně psalo o literatuře, nyní je to o pořádný stupínek lepší – a mohli bychom přesto vyslovit přání, aby petrohradská Společnost trošku víc prostoru věnovala naší literární současnosti (koneckonců také v Rusku mají postmodernu!), třeba spisovatelům jako Michal Ajvaz nebo Pavel Brycz – mj. prostřednictvím studentských prací. Anebo kdyby vyzvala studenty bohemistky, aby přeložili alespoň fragment z jejich próz. To jistěže není výtka: Důležité je, že Společnost funguje, že má pořád chuť vydávat takto koncipované ročenky a že v Sankt-Petěrburgu mají čeští spisovatelé i díky tomu „domácí“ prostředí. Stojí též za zmínku, že ročenky vydává nakladatelství Globus a nerediguje je nikdo jiný než jeho generální ředitelka – Olga Akbulatova (přechýleně: Akbulatovová!)

Vladimír Novotnýвернуться к тексту на чешском

Петербургские богемисты издали ежегодник

В Санкт-Петербурге, городе, который сейчас в России называют славным именем «мегаполис русского Северо-Запада», уже несколько лет действует Общество братьев Чапеков – общество, ведущее активную пропаганду чешской культуры и литературы. В последние годы это Общество издает даже сборники (альманахи), однако, как указывается, русские спонсоры не горят желанием финансировать издание, очевидно также, что и у петербургской университетской славистики нет достаточных средств, и поэтому подготовка последнего сборника Общества братьев Чапеков опять осуществлялась за счет Министерства иностранных дел Чешской республики. Что хорошо: традиция Общества тем самым снова была поддержана, особенно учитывая то, что в Москве ничего подобного (сборников) не существует, на что обращает внимание почти каждый, кто интересуется Чехией. Там о подобном альманахе богемистам остается только мечтать. Дело в том, что в главном городе России нет Олега Малевича, ветерана русской богемистики, с которого в недавнем прошлом вполне закономерно начался spiritus agens упомянутых сборников и целого петербургского богемистского общества. В первую очередь, в сборнике упоминается, как члены Общества «росли» в течение 2003 и 2004 годов, какие лекции читали (например, богемист из Пльзеня Иржи Станек рассказывал о Милане Кундере) и какие последующие мероприятия проводили или в каких литературных конференциях участвовали – вне зависимости, традиционный ли это богемистский семинар для иностранцев (в Праге и Пльзене) или же празднование юбилея Йозефа Шкворецкого в его родном Находе. Несколько раз в этих альманахах упоминается о смерти русского богемиста Игоря Инова, но найдем здесь также и некрологи, посвященные личностям чешской культуры (М. Горничек, В. Бродский, Й. Ганзелка, упомянуты также Ота Шик и Иван Глинка). В сборнике напечатан перевод прозаического произведения Й. Шкворецкого "Red Music" и небольших эссе Леоша Яначека (которые перевела покойная Виктория Каменская), также рассказывается о космических песнях Яна Неруды. Виктор Захаров со знанием дела (именно ему принадлежат упомянутые некрологи о деятелях культуры) описывает деятельность в Чехии Русского свободного университета в эмиграции в далёкие времена Томаша Гаррига Масарика. Парадоксально, но, однако, больше всего места отведено Карлу Готту! Дело в том, что наш "золотой соловей" после долгих двадцати четырёх лет навестил Санкт-Петербург (разумеется, тогда это был ещё Ленинград) и, как говорят, имел большой успех, несмотря на баснословную стоимость билетов. Но зато в Москве, по слухам, пресса о нем высказывалась недружелюбно. В предыдущем сборнике (годы 2002-2003) относительно мало было написано о литературе. Сейчас ситуация с этим на порядок лучше – однако мы могли бы высказать пожелание, чтобы петербургское Общество немного больше внимания уделяло нашей современной литературе (в конце концов, в России тоже есть постмодернизм!), скажем, таким писателям, как Михал Айваз или Павел Брыч. По крайней мере, Общество могло бы обратиться к студентам-богемистам с призывом перевести фрагменты их прозаических произведений. Это отнюдь не упрёк: важно, что Общество действует, что у него есть желание продолжать издавать такие сборники и что в Санкт-Петербурге в почете чешские писатели. Стоит также упомянуть, что альманахи издает издательство Глобус и что редактирует их не кто иной, как его генеральный директор - Ольга Акбулатова.

Владимир Новотный

вернуться к тексту на чешском© "Общество братьев Чапеков в Санкт-Петербурге", 1995-2010

Сайт создан в системе uCoz